Nákupní podmínky
1. Platnost

Naše zakázky vycházejí z následujících podmínek.  Potvrzením zakázky, nejpozději ale při provedení zakázky uznává dodavatel naše nákupní podmínky. Případné připojené nebo nám jinak neznámé dodací podmínky dodavatele neplatí, pokud jejich platnost výslovně písemně nepotvrdíme. To samé platí pro případné vedlejší dohody, které nabývají platnosti pouze naším písemným potvrzením.

 

2. Dodávky, dodací lhůty, dodací termíny, obal

Údaje o dodacích termínech a dodacích lhůtách jsou závazné. Při překročení uvedených lhůt nebo termínů o více než jeden týden jsme oprávněni krátit za každý započatý týden zpoždění fakturovanou cenu o 1 %, maximálně ale o 10 %. Pokud dodavatel nese vinu za zpoždění dodávky, jsme dále oprávněni uplatnit rozsáhlejší škody za zpoždění, stejně jako po stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od smlouvy nebo odmítnout plnění a požadovat náhradu škody kvůli neplnění, k čemuž patří také případné následné škody.    Pokud dojde ke zpoždění dodávek, je nutno nám je okamžitě po zjištění a s uvedením důvodů oznámit. To platí také, pokud dodavatel zpoždění dodávky nezavinil, např. zpoždění dodávky z důvodu vyšší moci. Předmět smlouvy je nutno zabalit tak, aby se zabránilo poškození při přepravě.

 

3. Zasílací koupě

Dodavatel nese zodpovědnost za předmět, který má být dodán, až do doručení na místo plnění. V případě zániku nebo poškození kvality předmětu odpovídá dodavatel za náhradu, příp. další nároky na náhradu škody.

 

4. Záruka

Dodavatel ručí dva roky za řádné dodání a bezchybný materiál. V případě, že dodání nebylo provedeno řádně, můžeme podle naší volby požadovat náhradní dodání, snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy z důvodů vad; kromě toho zůstávají výslovně nedotčeny nároky na náhradu škody. Jme také oprávnění provést sami odstranění vad na náklady dodavatele nebo je nechat odstranit třetí stranou nebo v naléhavých případech si obstarat náhradu také jinak.  Reklamační lhůta činí u očividných závad dva týdny, u skrytých vad tři týdny po jejich odhalení. K dodržení odvolací lhůty stačí včasné odeslání oznámení vady.

 

5. Ceny

Ceny se rozumí – pokud není výslovně dohodnuto jinak – včetně obalu a bezplatného dodání do našeho podniku nebo na námi uvedenou dodací adresu. Jedná se o pevné ceny, dodatečná zvýšení je vyloučeno.

 

6. Platba

Platba se provádí během 14 dnů po dodání faktury a zboží s 2% slevou nebo během 30 dnů netto. Na faktuře/dobropisu musí být uvedeno datum dodávky, naše objednací číslo, případně objednávka a čísla artiklu.  Ohledně našich práv na započtení pohledávek a zadržovacích práv z obchodního vztahu s dodavatelem platí zákonné předpisy podle §§ 273; 387 a dalších [německého] občanského zákoníku (BGB), jejich platnost proti pohledávkám z faktur dodavatele není možno vyloučit. Pohledávky dodavatele vůči nám, včetně všech vedlejších práv, není možné postoupit bez našeho výslovného písemného souhlasu třetí straně.

 

7. Výhrada vlastnictví

Pokud dodavatel výslovně a písemně využije svého práva ponechat si vlastnictví na dodaném zboží až do úplného zaplacení kupní ceny, platí v případě našeho zpracování a opracování nebo spojení dodaného zboží se zbožím jiného původu ohledně získání vlastnictví zákonné předpisy podle  §§ 947; 948 [německého] občanského zákoníku (BGB). Podle nich obdržíme nejpozději při kompletním plnění kupní ceny výhradní vlastnictví na dodané a příp. námi opracované věci.

 

8. Ochranná práva, zachování tajemství

Údaje, které poskytneme, stejně jako výkresy vyhotovené námi nebo dodavatelem na základě těchto údajů se smějí dále používat nebo zhodnotit pouze s naším písemným souhlasem. Vůči třetí straně je nutno tyto podklady stejně jako veškeré v nich obsažené informace, také po ukončení smlouvy, držet v utajení. Tato povinnost zachování tajemství zaniká teprve tehdy, pokud se stanou znalosti obsažené v přenechaných podkladech všeobecně známy.

 

9. Místo plnění a sídlo soudu

Místem plnění je vždy námi uvedená dodací adresa. Výlučným sídlem soudu pro všechny případné spory z dodací smlouvy je, pokud není výslovně dohodnuto něco jiného, pro obě strany Freiburg i. Br. Pro dodací smlouvu platí výlučně právo Spolkové republiky Německo.

Ke stažení: